STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 159/KH-UBND 19/04/2022 Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022, Hướng dẫn số 02/HDHĐPBGDPL ngày 05 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo
dục pháp luật huyện Cẩm Xuyên. UBND xã Cẩm Hưng ban hành kế hoạch triển
khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2022 như sau:
2 137/KH-UBND 04/04/2022 Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện Cẩm
Xuyên về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên năm
2022; Kế hoạch số 740/KH-UBND, ngày 29/03/2022 của ủy ban nhân dân
huyện Cẩm Xuyên về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước
năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hưng xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công
tác CCHC nhà nước 2022 như sau:
3 33/KH-UBND 18/01/2022 Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện
Cẩm Xuyên về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Cẩm Xuyên;
Nghị quyết số 21-NQ/ĐU, ngày 04/01/2022 của Ban Chấp Hành Đảng bộ xã về
Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2022; Nghị quyết số
15/NQ-HĐND, ngày 28/12/2021 của HĐND xã về Phát triển KTXH, đảm bảo
quân sự, an ninh năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hưng xây dựng kế hoạch
CCHC năm 2022, với các nội dung như sau:
4 Số: 18/NQ-HĐND 11/11/2021 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng NTM năm 2021 và vụ Xuân năm 2022
5 Số: 526/UBND-VP 16/10/2021 Về việc trình bày thể thức văn bản hành chính
6 Số: 386/UBND 05/08/2021 Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm soát giết mổ gia súc
7 Số: 354 /UBND 26/07/2021 Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên lúa Hè Thu 2021
8 Số: 21 /NQ-HĐND 11/07/2021 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư công Trung hạn, Dài hạn giai đoạn 2021-2026, 2026-2030 và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp
9 266/UBND 28/06/2021 Công văn về việc chỉ đạo một số nội dung phòng chống dịch covid trong tình hình mới
10 011/TB-UBND 26/06/2021 V/v Thi công nâng cấp tuyến đường Hưng Hà đoạn qua xã Cẩm Hưng
11 260/UBND 17/06/2021 Công văn khẩn trương rà soát cách ly người từ tỉnh Nghệ An
12 259/ubnd 15/06/2021 Công văn về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID 19
13 432/UBND 12/06/2021 Công văn chọn lọc thông tin
14 Số: 62/KH-UBND 22/02/2021 Tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2021
15 07/TB-UBND 19/02/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã
16 06/TB-UBND 06/02/2021 THÔNG BÁO                           Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Hoạt  Chủ tịch UBND xã                                             tại cuộc họp ngày 03/02/2020
17 Số: 16 /NQ-HĐND 29/12/2020 Nghị quyết thu chi năm 2021
18 Số:116/NQ-HĐND 29/11/2020 NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quân sự, an ninh năm 2021
19 266/UBND 17/09/2020 Về việc chỉ đạo xây dựng NTM theo khung kế hoạch đăng ký đầu năm 2020
20 1010/QĐ-UBND 17/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn lại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" tại Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hưng
21 265/UBND-NTM 07/09/2020 Về việc phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới
22 1515/QĐ-UBND 06/08/2020 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục và đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
23 2115/UBND-YT 30/07/2020 Công văn yêu cầu có thông báo của từng gia đình có người từ vùng dịch COVID-19 về đang cách ly y tế tại nhà
24 14-CV/BCĐ 29/07/2020 Công văn chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới
25 01-CV/BCĐ 29/07/2020 Công văn chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới
26 02-CV/BCĐ 29/07/2020 Công văn chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới
27 101/QĐ-UBND 18/06/2020 QUYẾT ĐỊNHVề việc kiện toàn lại tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" tại Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hưng
28 214/BC-TYT 20/09/2019 Báo cáo vệ sinh an toàn thwujc phẩm quý II
29 12/TB-UBND 12/08/2019 Thông báo phân tổ xây dựng Nông thôn mới
30 220/TB-UBND 12/08/2019 THÔNG BÁO Về việc bổ sung một số chính sách của Quyết định số:46 ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân xã
31 61/NQ-HĐND 22/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn thu - chi ngân sách năm 2018
32 62/NQ-HĐND 22/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn, bổ sung dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019
33 63/NQ-HĐND 22/07/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020
34 33/CT-HU 10/06/2019 Chỉ thị số 33 của Ban thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
35 125-QĐ/UBND 26/04/2019 Ban chỉ đạo ISO
36 46/QĐ-UBND 01/03/2019 Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn
37 23-KH/UBND 23/01/2019 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
38 263/KH-UBND 08/12/2018 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019
39 282/UBND-VHTT 23/10/2018 Công văn về việc sử dụng phần mềm IO nội bộ, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến
40 80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
41 20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
42 72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
43 310/BTTTT-ƯDCNTT 10/02/2012 Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
44 24/2011/TT-BTTTT 20/09/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
45 2132/BTTTT-VNCERT 18/07/2011 Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử
46 19/2011/TT-BTTTT 01/07/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
47 1790/BTTTT-VNCERT 20/06/2011 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử
48 43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
49 01/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật
về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
50 08/2010/TT-BGDĐT 01/03/2010 Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay101
  • Tháng hiện tại209
  • Tổng lượt truy cập81,431
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây